Onze school
Basisschool De Horizon

Wanneer u kennis maakt met De Horizon valt direct de vriendelijke, ontspannen en goede sfeer op. Wij trachten basisvoorwaarden, zoals respect, veiligheid, motivatie en plezier te creëren. Met als doel dat iedereen, ongeacht achtergrond, specifieke situatie, geloofs- of levensovertuiging, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hiervoor is het nodig dat we een open, warm en veilig schoolklimaat bieden. Een goede open en oprechte communicatie is daarbij essentieel.

Ieder kind, ouder, collega of andere betrokkene heeft het recht op belangstelling, respect, duidelijkheid, begrip, aandacht en vertrouwen. We stimuleren verdraagzaamheid en waardering van ieders specifieke eigenheid.
In de school is er een duidelijk merkbare structuur waarin helder is wat wel en niet is geoorloofd. Wij willen onze leerlingen warmte en veiligheid bieden. Vanuit deze basis bieden we zo efficiënt en doelmatig mogelijk kwalitatief goed onderwijs, met die kennis en vaardigheden die de individuele leerling nodig heeft. 

Onze onderwijs

Duidelijke en veilige leeromgeving
Op De Horizon geven we onderwijs aan kinderen die gebaat zijn bij structuur, regelmaat, extra zorg en aandacht. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. We hebben een vaste dagindeling en duidelijke regels waar we ons consequent aan houden. Daardoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn, voelen ze zich veilig en behalen ze betere leerresultaten.

Uitdagend en veelzijdig
Wij willen kinderen goed voorbereiden op deelname aan de maatschappij. Om dit te bereiken bieden we kinderen een omgeving waarin we: 

  • veel tijd besteden aan taal, lezen, schrijven en rekenen;
  • bewust en planmatig werken aan sociale en communicatieve vaardigheden zodat de kinderen beter rekening houden met anderen en voor zichzelf opkomen;
  • kinderen leren samen te spelen door middel van begeleid buitenspel;
  • minstens drie keer per week bewegingsonderwijs (gym en zwemmen) bieden;
  • de nieuwsgierigheid en het creatief en kritisch denkvermogen prikkelen door lessen in muziek, drama, handvaardigheid en tekenen;
  • rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Hier maken we ook gebruik van door kinderen met elkaar te laten samenwerken.
Samenwerken met ouders

Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. Ouders kennen hun kind het best en zonder u kunnen wij geen goed onderwijs geven. Regelmatig zijn er geplande en spontane contacten tussen ouders/verzorgers en school. Er is altijd tijd voor overleg. Samen met u bepalen we realistische doelen voor uw kind en bespreken we wat er nodig is om deze doelen te bereiken. 

Zorg voor uw kind

De ontwikkeling van uw kind volgen we op verschillende manieren. We observeren de kinderen en spreken met hen, de ouders en anderen die betrokken zijn bij de begeleiding. Soms is niet meteen duidelijk welke begeleiding nodig is. Dan kan extra onderzoek meer informatie geven. Als het nodig is wordt een zorgteambespreking georganiseerd. Ouders en school bespreken met andere professionals, zoals de wijkcoach, orthopedagoog, logopedist en fysiotherapeut welke extra ondersteuning gewenst is. In de school zijn een orthopedagoog, logopedist en kinderfysiotherapeut aanwezig, zodat behandeling ook tijdens schooltijd plaats kan vinden.   

Katholiek en open

Als katholieke school, vieren we Advent, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Tevens staan we open voor alle culturele achtergronden en besteden wij aandacht aan feesten uit andere culturen. 

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.