- OUDERS -

Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. U kent uw kind het best en met u kunnen wij goed onderwijs geven. In een ontwikkelingsperspectief bepalen we realistische doelen voor uw kind en bespreken we samen wat er nodig is om deze doelen te bereiken.

Er is regelmatig contact tussen ouder/verzorgers en school. Korte lijnen vinden we belangrijk!

Medezeggenschapsraad

De M.R. is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de M.R. worden iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De M.R. is opgebouwd uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten.

Oudergeleding:

  • Mariska Berntsen
  • Annemarie Bovenschen
  • Martin Lutterop
  • Fanny Rienstra

Personeel school:

  • Merlijn van Kroonenburg - Leerkracht
  • Jitka van Vliet - Leerkracht
  • Anouk van Rijnsoever - Leerkracht
  • Kim Jansen - Leerkracht

Ouderraad

De ouderraad vergadert met de schoolleiding over de gang van zaken op school. De werkwijze van de ouderraad staat beschreven in een reglement. Hierin staat ook hoe ouders aan deze ouderraad kunnen deelnemen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Om activiteiten te kunnen financieren is er een ouderbijdrage nodig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is 35 euro per schooljaar. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt. Deze begroting wordt goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen zelf bepalen of zij deze vrijwillige ouderbijdrage willen voldoen. Een kind uiteraard alleen aan de activiteiten meedoen als de bijdrage door de ouders is voldaan.