- OUDERS -

Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. U kent uw kind het best en met u kunnen wij goed onderwijs geven. In een ontwikkelingsperspectief bepalen we realistische doelen voor uw kind en bespreken we samen wat er nodig is om deze doelen te bereiken.

Er is regelmatig contact tussen ouder/verzorgers en school. Korte lijnen vinden we belangrijk!

Medezeggenschapsraad (MR)

De M.R. is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de M.R. worden iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De M.R. is opgebouwd uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten.

Oudergeleding:

  • Mariska Berntsen
  • Annemarie Bovenschen
  • Martin Lutterop
  • Fanny Rienstra

Personeel school:

  • Merlijn van Kroonenburg - Leerkracht
  • Jitka van Vliet - Leerkracht
  • Anouk van Rijnsoever - Leerkracht
  • Kim Jansen - Leerkracht

Ouderraad

De ouderraad vergadert met de schoolleiding over de gang van zaken op school. De werkwijze van de ouderraad staat beschreven in een reglement. Hierin staat ook hoe ouders aan deze ouderraad kunnen deelnemen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Om activiteiten te kunnen financieren is er een ouderbijdrage nodig. Deze vrijwillige ouderbijdrage is 35 euro per schooljaar. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt. Deze begroting wordt goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Ouders kunnen zelf bepalen of zij deze vrijwillige ouderbijdrage willen voldoen. Een kind uiteraard alleen aan de activiteiten meedoen als de bijdrage door de ouders is voldaan. 

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.